Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Thương mại ACS Việt Nam/ ACS Trading Vietnam (ACSTV) (Sau đây gọi là “Công ty” hoặc “ACSTV”) là một Công ty thành viên của Tập đoàn AEON Groups. ACSTV tôn trọng quyền riêng tư của mỗi khách hàng và coi trọng mối quan hệ mà ACSTV có với khách hàng. Trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông qua ứng dụng của ACSTV hoặc website https://acsvietnam.com.vn, ACSTV sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/ hoặc xử lý dữ liệu của khách hàng. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân "Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân là một phần không thể tách rời của Hợp đồng giữa ACSTV và khách hàng. Khi Khách hàng ký tên trên Hợp đồng, khách hàng xác nhận các điều khoản của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và đồng ý, cho phép ACSTV thực hiện việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như được quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này."

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân là một phần không thể tách rời của Hợp đồng giữa ACSTV và khách hàng. Khi Khách hàng ký tên trên Hợp đồng, khách hàng xác nhận các điều khoản của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và đồng ý, cho phép ACSTV thực hiện việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng như được quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

CÁC LOẠI DỮ LIỆU MÀ ACSTV THU NHẬP

1. Dữ Liệu Cá Nhân

“Dữ Liệu Cá Nhân” là những dữ liệu, thông tin được dùng để nhận dạng, phân biệt danh tính của cá nhân hoặc những dữ liệu, thông tin có liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định danh tính của cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn những dữ liệu, thông tin sau:

 • Họ, chữ đêm và tên khai sinh, bí danh (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử;
 • Trình độ học vấn;
 • Dân tộc;
 • Quốc tịch;
 • Số điện thoại;
 • Số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu, số căn cước công dân, số giấy phép lái xe;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Dữ liệu phản ánh hoạt động hoặc lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Địa chỉ thư tín (bao gồm địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng);
 • Địa chỉ email;
 • Số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ;
 • Ảnh hồ sơ cá nhân hoặc ảnh khác của khách hàng;
 • ID tài khoản truyền thông xã hội;
 • Thông tin về các biến cố bất lợi về khách hàng;
 • Các thông tin khác như tuổi, quốc gia hoặc tên vật nuôi của khách hàng khi thông tin đó liên kết tới khách hàng;
 • Sở thích của khách hàng (chẳng hạn như các chủ đề mà khách hàng yêu cầu dữ liệu hoặc cho thấy sự quan tâm);
 • Những thông tin khác về cá nhân hoặc liên quan đến việc xác định hoặc có thể xác định một cá nhân cụ thể.

2. Dữ Liệu Khác

“Dữ Liệu Khác” là bất kỳ dữ liệu, thông tin nào không được sử dụng để nhận dạng, phân biệt danh tính cá nhân hoặc những dữ liệu, thông tin không liên quan trực tiếp đến việc nhận dạng, phân biệt danh tính của cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn những dữ liệu, thông tin sau:

 • Dữ liệu trình duyệt và thiết bị;
 • Dữ liệu sử dụng ứng dụng;
 • Dữ liệu được thu thập thông qua cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác;
 • Dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu khác do khách hàng cung cấp không tiết lộ danh tính cụ thể của khách hàng;
 • Dữ liệu đã được tổng hợp theo cách sao cho dữ liệu đó không còn tiết lộ danh tính cụ thể của khách hàng.

Một số Dữ Liệu Khác có thể được coi là Dữ Liệu Cá Nhân ở một số quốc gia. Trong trường hợp ACSTV được yêu cầu xử lý Dữ Liệu Khác dưới dạng Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định của pháp luật hiện hành, thì các Dữ Liệu Khác sẽ được ACSTV thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý theo các quy định được nêu chi tiết trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Khác sau đây được gọi chung là “Dữ Liệu

II. MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ Liệu được ACSTV thu thập, xử lý và sử dụng cho các mục đích sau đây:

1. Mục Đích Kinh Doanh

Cho mục đích phát triển hoạt động kinh doanh của ACSTV, trong quá trình tương tác với khách hàng, công chúng và các chuyên gia, ACSTV và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của ACSTV (như được quy định tại Mục IV) sẽ thu thập, xử lý, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân và Dữ Liệu Khác cho mục đích kinh doanh hợp pháp của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm.

 • Xử lý các đơn hàng khách hàng đã thực hiện với ACSTV thông qua ứng dụng của ACSTV hoặc website https://acsvietnam.com.vn;
 • Giao các sản phẩm khách hàng đã mua thông qua ứng dụng của ACSTV hoặc website https://acsvietnam.com.vn. ACSTV có thể chuyển thông tin của khách hàng cho bên thứ ba (như được quy định tại Mục IV) để giao sản phẩm cho khách hàng;
 • Cập nhật cho khách hàng về việc giao các sản phẩm; và
 • Cung cấp thông tin hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng.

 b. Cung cấp dịch vụ và thực hiện yêu cầu của khách hàng.

 • Sắp xếp quyền truy cập vào tài khoản mà khách hàng đã đăng ký, thiết lập trên các website, ứng dụng mà ACSTV sở hữu và phát triển để cung cấp dịch vụ;
 • Quản lý các tài khoản của khách hàng (nếu có) với ACSTV;
 • Trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của khách hàng thông qua một trong các phương thức sau: liên hệ trực tuyến thông qua website, ứng dụng của ACSTV; thông qua điện thoại hoặc bằng phương thức khác như email, fax,…;
 • Gửi thông tin quản trị cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về việc thay đổi các điều khoản, điều kiện và chính sách của ACSTV;
 • Cho phép khách hàng sử dụng một số chức năng cần thiết trên trên các website, ứng dụng của ACSTV như:
  • Chức năng gửi tin nhắn cho người khác, thông qua việc giới thiệu hoặc sử dụng các tính năng "gửi cho bạn bè";
  • Chức năng chia sẻ xã hội;
 • Cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

 c. Tiếp thị và quảng cáo.

 • Gửi đến khách hàng các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của ACSTV tại từng thời điểm;
 • Quảng bá các dịch vụ và sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp cho ACSTV, như một phần trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của Công ty;
 • Xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, qua đó điều chỉnh chiến dịch của Công ty theo nhu cầu và sở thích của khách hàng; và
  • Cung cấp cho khách hàng cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi khác (nếu có).

 d. Thực hiện hoạt động kinh doanh và cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa.

 • Để hiểu trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ của ACSTV;
 • Dựa vào các tùy chọn của khách hàng để phân tích hoặc dự đoán nhằm chuẩn bị các báo cáo tổng hợp về cách thức sử dụng, nhu cầu sử dụng của khách hàng đối với các nội dung kỹ thuật số của ACSTV;
 • Cá nhân hóa các tương tác của ACSTV với khách hàng và cung cấp cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ và/hoặc ưu đãi phù hợp với sở thích, thói quen của khách hàng;
 • Để gửi các thông tin liên quan đến hoạt động mua hàng trả góp hoặc bất kỳ hoạt động dịch vụ khác phù hợp và/hoặc có liên quan đến nhu cầu của khách hàng (Ví dụ: gửi tin nhắn sms liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng/ thỏa thuận khác có liên quan đến hoạt động mua hàng trả góp thông qua số điện thoại mà khách hàng đã cung cấp cho ACS). Khách hàng tại đây đồng ý nhận tin nhắn liên quan đến hoạt động nêu trên được gửi bởi ACS hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có liên quan;
 • Để hiểu khách hàng tốt hơn, từ đó phát triển sản phẩm và dịch vụ mới và tăng cường, cải thiện hoặc sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ hiện tại của ACSTV;
 • Để kiểm tra, xác minh rằng các quy trình nội bộ của ACSTV hoạt động an toàn theo đúng dự định và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, các hợp đồng đã giao kết;

  Ví dụ: Áp dụng cho mục đích giám sát bảo mật và gian lận, để phát hiện và ngăn chặn các  cuộc tấn công mạng hoặc hành vi trộm cắp Dữ Liệu;

 • Quản lý và báo cáo liên quan đến sản phẩm của ACSTV;
  Ví dụ: để xác định xu hướng sử dụng, nắm được những phần nào của sản phẩm, dịch vụ của ACSTV được khách hàng quan tâm nhất;
 • Để thực hiện và mở rộng hoạt động kinh doanh của ACSTV; và
 • Tuân thủ các nghĩa vụ chống tham nhũng và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

 e. Tổng hợp và/ hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân.

 • Phù hợp với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ACSTV có thể tổng hợp và/ hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân để dữ liệu đó không còn được coi là Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tạo ra các dữ liệu khác cho bất kỳ mục đích sử dụng, tiết lộ nào của ACSTV.

2. Mục Đích Định Danh Khách Hàng

a. Để xác định danh tính của khách hàng liên quan đến mục đích phát hiện gian lận;

b. So sánh thông tin, và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác. Cho mục đích này, ACSTV có thể chuyển thông tin của khách hàng cho bên thứ ba (ví dụ đối tác cung cấp dịch vụ sinh trắc học, thanh toán,…) để xác minh thông tin khách hàng cung cấp là chính xác;

c. Để xử lý mọi khiếu nại, phản hồi của khách hàng;

d. Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật và/hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ;

e. Lưu trữ trên máy chủ, sao lưu Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng;

f. Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của ACSTV, hành vi gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ACSTV hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của khách hàng với Công ty;

g. Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý, bao gồm bất kỳ yêu cầu thực thi pháp luật nào liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào; và

h. Trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của khách hàng, tổ chức, cá nhân khác.

3. Mục Đích Khác

a. Khách hàng đồng ý cho ACS cung cấp thông tin của khách hàng cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam liên quan trực tiếp đến hoạt động của ACS

b. Ngoài những mục đích nêu trên, bằng cách đọc và hiểu Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, khách hàng đồng ý cho ACSTV thu thập, xử lý và sử dụng Dữ Liệu cho bất kỳ mục đích nào khác mà ACSTV cho là phù hợp, với điều kiện việc thu thập, xử lý và sử dụng Dữ Liệu đó phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Trong một số trường hợp, ACSTV có thể kết hợp Dữ liệu Khác với Dữ liệu Cá nhân để sử dụng và xử lý.

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

1. Dữ Liệu Được Thu Thập Thông Qua Các Kênh/Địa Điểm Sau:

a. Dữ liệu khách hàng sử dụng để truy cập vào trang web, Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này do ACSTV điều hành và phát triển (“Các Trang Web”);

b. Dữ liệu khách hàng sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng phần mềm do ACSTV sáng tạo và phát triển thông qua máy tính và các thiết bị di động (“Các Ứng Dụng”);

c. Trên các Trang Truyền thông Xã hội và các ứng dụng liên kết với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này (gọi chung là “Các Trang Truyền thông Xã hội”) của ACSTV;

d. Từ các email định dạng HTML mà ACSTV gửi cho khách hàng liên kết đến Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này; và

e. Trong các tương tác ngoại tuyến của khách hàng với ACSTV.

Trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ACSTV đề cập tới Các Trang Web, Ứng Dụng, Trang Truyền thông Xã hội, thông báo email, các hoạt động ngoại tuyến của ACSTV một cách chung là các “Dịch Vụ”.

2. Dữ Liệu Cá Nhân Được Thu Thập Thông Qua Các Cách Thức Sau:

a. Thông qua các Dịch Vụ

ACSTV sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng thông qua việc khách hàng đăng ký tài khoản, kết nối tài khoản truyền thông mạng xã hội của cá nhân với tài khoản do ACSTV cung cấp, đăng ký nhận bản tin, tạo hồ sơ để mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của ACSTV.

b. Ngoại tuyến

Dữ Liệu của khách hàng có thể được ACSTV thu thập khi khách hàng đang ngoại tuyến thông qua những cách thức như sau:

 • Khi khách hàng đặt hàng qua điện thoại hay liên hệ với Bộ phận Phụ trách Khách hàng hoặc liên hệ với ACSTV nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà ACSTV cung cấp;
 • Khi khách hàng ghé thăm gian hàng của ACSTV tại hội chợ hoặc ghé thăm các cơ sở bán hàng của ACSTV;
 • Khi khách hàng tham gia vào các chương trình, sự kiện hoặc hoạt động của ACSTV và cung cấp dữ liệu tại các chương trình, sự kiện, hoạt động đó;
 • Khi khách hàng tham gia vào các chương trình khuyến mại, rút thăm trúng thưởng hoặc quảng cáo hàng hóa, dịch vụ ngoại tuyến của ACSTV; và
 • Khi khách hàng hoặc người nào đó thay mặt khách hàng báo cáo một sự kiện bất lợi liên quan đến một trong các sản phẩm của ACSTV.

3. Dữ Liệu Khác Được Thu Thập Thông Qua Các Cách Thức Sau:

 a. Thông qua trình duyệt hoặc thiết bị của khách hàng
Một số dữ liệu được thu thập bởi hầu hết các trình duyệt hoặc tự động qua thiết bị của khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ Kiểm soát Truy cập Truyền thông (Media Access Control, MAC), loại máy tính (Windows hoặc Mac), độ phân giải màn hình, tên và phiên bản hệ điều hành, nhà sản xuất và model thiết bị, ngôn ngữ, loại và phiên bản trình duyệt Internet, tên và phiên bản của Dịch vụ (chẳng hạn như Ứng dụng) mà bạn đang sử dụng.

 

b. Thông qua việc sử dụng Ứng Dụng của khách hàng
Khi khách hàng tải xuống và sử dụng một Ứng Dụng, ACSTV và nhà cung cấp dịch vụ của ACSTV có thể theo dõi và thu thập dữ liệu sử dụng Ứng Dụng, chẳng hạn như ngày và giờ ứng dụng trên thiết bị của khách hàng truy cập vào máy chủ của ACSTV và dữ liệu và tệp nào đã được tải xuống Ứng Dụng dựa trên mã số thiết bị của khách hàng.

c. Sử dụng các cookie
Cookie là các mẩu dữ liệu được lưu trữ trực tiếp trên máy tính mà khách hàng đang sử dụng. Cookie cho phép ACSTV thu thập dữ liệu như loại trình duyệt, thời gian sử dụng Dịch vụ, các trang đã truy cập, các trang web chuyển tới và dữ liệu lưu lượng truy cập khác.
Hiện tại, ACSTV không phản hồi các tín hiệu không theo dõi của trình duyệt. Nếu khách hàng không muốn dữ liệu được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, hầu hết các trình duyệt cho phép khách hàng tự động từ chối cookie hoặc được lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận một cookie cụ thể (hoặc các cookie) từ một trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu khách hàng không chấp nhận cookie, khách hàng có thể gặp phải một số bất tiện trong việc sử dụng Dịch Vụ. Khách hàng cũng có thể không nhận được quảng cáo hoặc các ưu đãi khác từ ACSTV có liên quan đến sở thích và nhu cầu của khách hàng.

d. Sử dụng thẻ pixel, và các công nghệ tương tự khác
Thẻ pixel (còn được gọi là tập tin chỉ báo và đồ họa GIF) có thể được sử dụng để theo dõi hành động của người dùng Dịch Vụ (bao gồm cả người nhận email), đo lường hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị của ACSTV và biên soạn số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch Vụ và tỷ lệ trả lời.

e. Địa chỉ IP
Địa chỉ IP của khách hàng được Nhà cung cấp Dịch vụ Internet tự động gán cho máy tính của khách hàng. Địa chỉ IP có thể được xác định và đăng nhập tự động trong các tệp nhật ký máy chủ của ACSTV bất cứ khi nào người dùng truy cập Dịch vụ, cùng với thời gian của lượt truy cập và (các) trang đã truy cập. Thu thập địa chỉ IP là thực hành tiêu chuẩn và được thực hiện tự động bởi nhiều trang web, ứng dụng và các dịch vụ khác. ACSTV sử dụng địa chỉ IP cho các mục đích như tính toán mức sử dụng, chẩn đoán sự cố máy chủ và quản lý Dịch vụ. ACSTV cũng có thể lấy được vị trí gần đúng của khách hàng từ địa chỉ IP của khách hàng.

f. Vị trí Vật lý
ACSTV có thể thu thập vị trí vật lý của thiết bị của khách hàng bằng cách, ví dụ: sử dụng tín hiệu vệ tinh, tháp điện thoại di động hoặc Wi-Fi. ACSTV có thể sử dụng vị trí vật lý của thiết bị để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và nội dung dựa trên vị trí được cá nhân hóa. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể được quyền chấp thuận hoặc từ chối việc sử dụng vị trí thiết bị của mình, nhưng, nếu có, ACSTV không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ và nội dung được cá nhân hóa phù hợp.

4. Lưu Ý

a. Trong nhiều trường hợp, ACSTV cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ được yêu cầu. Nếu khách hàng không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân được yêu cầu, ACSTV có thể không cung cấp sản phẩm, dịch vụ;

b. Trong trường hợp khách hàng tiết lộ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của những người khác cho ACSTV hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của ACSTV để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà ACSTV cung cấp, điều đó có nghĩa là khách hàng đảm bảo và chắc chắn rằng khách hàng có đủ thầm quyền để cung cấp những dữ liệu này và cho phép ACSTV sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này; và

c. ACSTV sẽ hoàn toàn được miễn trừ mọi khiếu kiện, khiếu nại, những hành động pháp lý phát sinh do việc khách hàng không có đủ thẩm quyền để cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bất kỳ cá nhân nào khác không phải bản thân khách hàng.

IV. PHẠM VI THU THẬP, XỬ LÝ, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được ACSTV sử dụng và tiết lộ trong phạm vi như sau:

 1. Cho các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con và chi nhánh của ACSTV cho các mục đích được mô tả trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.
 • Công ty thành viên, công ty con hoặc chi nhánh của AEON đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được chuyển giao và sử dụng.
 1. Cho bên thứ ba là các nhà cung cấp dịch vụ của Công ty, để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho ACSTV, bao gồm nhưng không giới hạn những nhà cung cấp sau:
 • Nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng, công nghệ thông tin và cung cấp cơ sở hạ tầng liên quan;
 • Nhà cung cấp các dịch vụ khách hàng, gửi email;
 • Nhà cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán;
 • Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý;
 • Nhà cung cấp dịch vụ định danh khách hàng điện tử (hay còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ E-KYC); và
 • Nhà cung cấp các dịch vụ khác.
 1. Cho các bên thứ ba là bên gửi cho khách hàng những thông tin quảng cáo, tiếp thị phù hợp với lựa chọn, sở thích và xu hướng tiêu dùng, mua sắm của khách hàng;
 2. Cho các nhà tài trợ bên thứ ba về rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi tương tự, phù hợp với các lựa chọn của khách hàng;
 3. Cho các công ty khác mà ACSTV cộng tác về các sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các công ty sau.
 • Các công ty này có thể bao gồm các đối tác đồng quảng cáo của ACSTV cho các sản phẩm mà ACSTV cùng nhau phát triển và/hoặc tiếp thị;
 • Bằng cách sử dụng dịch vụ, khách hàng cũng có thể chọn tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân. Khách hàng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân trên bảng tin, trò chuyện, trang hồ sơ, blog và các dịch vụ khác mà khách hàng có thể đăng tải dữ liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, các Trang truyền thông Xã hội của ACSTV). Xin lưu ý rằng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào bạn đăng tải hoặc tiết lộ thông qua các dịch vụ này sẽ được công khai và có thể cung cấp cho những người dùng khác và công chúng nói chung;
 • Khách hàng cũng có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân thông qua hoạt động chia sẻ xã hội của mình. Khi khách hàng kết nối tài khoản Dịch vụ với tài khoản truyền thông xã hội, khách hàng có thể chia sẻ dữ liệu với bạn bè được liên kết với tài khoản truyền thông xã hội của khách hàng, với những người dùng khác và với nhà cung cấp tài khoản truyền thông xã hội của khách hàng. Bằng cách đó, khách hàng cho phép ACSTV tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ dữ liệu này và khách hàng hiểu rằng việc sử dụng dữ liệu được chia sẻ sẽ chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của nhà cung cấp truyền thông xã hội.

Dữ Liệu mà ACSTV thu thập sẽ được sử dụng trong nước hoặc chuyển ra nước ngoài để phục vụ các mục đích được trình bày tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Tuy nhiên, ACSTV chỉ thực hiện việc chuyển Dữ Liệu ra nước ngoài tuân thủ theo nguyên tắc được nêu tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân và quy định của pháp luật hiện hành.

V. BẢO MẬT VÀ THỜI HẠN LƯU TRỮ

1. Cam Kết Bảo Mật Dữ Liệu

Ngoài việc thu thập và sử dụng dữ liệu như được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ACSTV cam đoan sẽ không bán, chia sẻ, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của ACSTV ghi trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này với bất kỳ cá nhân, cơ quan, tổ chức bên ngoài, trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của khách hàng. ACSTV chỉ chia sẻ Dữ Liệu thu thập được từ khách hàng với những chủ thể khác ngoài phạm vi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này khi ACSTV có sự đồng ý của khách hàng;
 • Để tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành;
 • Để phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp có yêu cầu;
 • Liên quan đến việc bán, tái tổ chức, liên doanh hoặc giao dịch kinh doanh khác, trong đó ACSTV có quyền lợi hợp pháp trong việc tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Nếu ACSTV tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, ACSTV sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư; và
 • Vì các lý do pháp lý khác như thực thi các điều khoản và điều kiện của ACSTV hoặc bảo vệ quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của ACSTV và/hoặc của các công ty con hoặc chi nhánh của ACSTV, khách hàng.

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này không xử lý và ACSTV không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư, dữ liệu hoặc thực tiễn bảo mật Dữ Liệu của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bất kỳ bên thứ ba nào điều hành bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào liên kết đến Dịch Vụ. Việc bao gồm liên kết trên Dịch Vụ không bao hàm sự xác nhận của trang web hoặc dịch vụ được liên kết bởi ACSTV hoặc bởi các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con hoặc chi nhánh của ACSTV. Ngoài ra, ACSTV không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ Dữ Liệu hoặc thực tiễn bảo mật dữ liệu của các tổ chức khác hoặc nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội, nhà cung cấp hệ điều hành, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, kể cả đối với bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân khách hàng tiết lộ cho các tổ chức khác thông qua hoặc liên quan đến các Ứng Dụng hoặc các Trang Truyền thông Xã hội của ACSTV. Khách hàng nên thận trọng kiểm tra các chính sách bảo mật hiện hành của các tổ chức/ bên thứ ba đó để xác định cách họ sẽ xử lý thông tin mà họ thu thập được từ khách hàng.

 2. Phương Thức Bảo Mật Thông Tin

a. ACSTV cố gắng ở mức tối đa để bảo vệ tất cả thông tin mà ACSTV thu thập không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà ACSTV nắm giữ. Để bảo vệ Dữ Liệu của khách hàng khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, sắp xếp, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa mà không được sự cho phép của khách hàng hoặc các rủi ro tương tự, ACSTV đã đưa ra các biện pháp quản trị, biện pháp xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật thích hợp như sau:

 • Lưu giữ Dữ Liệu khách hàng trên hệ thống HSM đạt tiêu chuẩn FIPS level 3 theo yêu cầu của Bộ Thông tin truyền thông;
 • Sử dụng hệ thống bảo mật thông tin bằng tường lửa được thiết kế nhiều lớp bảo mật để bảo vệ cơ sở dữ liệu thông tin, kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống; và
 • Thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

b. Cá nhân, cơ quan, tổ chức tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. ACSTV nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website, ứng dụng. Mọi vi phạm sẽ bị đề nghị truy tố trước pháp luật.

c. ACSTV tìm cách sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu của ACSTV. Tuy nhiên, khách hàng nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù việc bảo mật không thể đảm bảo tuyệt đối, nhưng ACSTV nỗ lực để bảo vệ an toàn thông tin của khách hàng và liên tục rà soát và nâng cấp các biện pháp bảo mật thông tin của ACSTV. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác của bạn với ACSTV không còn an toàn nữa, vui lòng thông báo ngay cho ACSTV bằng cách liên hệ với ACSTV qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

d. ACSTV lưu trữ Dữ Liệu của khách hàng cho đến khi nhận được yêu cầu xóa bỏ từ khách hàng với điều kiện khách hàng đã hoàn thành tất cả giao dịch mua bán với ACSTV hoặc sau khi đã kết thúc chương trình khuyến mãi mà khách hàng đã tham gia. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ACSTV phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý về một khoảng thời gian lưu trữ hồ sơ nhất định trước khi ACSTV có thể xóa hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng

VI. LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP DỮ LIỆU

1. Các Lựa Chọn Liên Quan Đến Việc Sử Dụng Và Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

ACSTV cung cấp các lựa chọn liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị. Trong trường hợp không có nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn không:

a. Nhận thông tin điện tử từ ACSTV

Nếu khách hàng không còn muốn nhận email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn SMS liên quan đến tiếp thị từ ACSTV, khách hàng có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo hướng dẫn có trong mỗi tin nhắn như vậy hoặc bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng của ACSTV;

b. Chia sẻ Dữ Liệu Cá nhân của khách hàng với các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con hoặc chi nhánh của ACSTV cho mục đích tiếp thị trực tiếp;

Nếu khách hàng muốn ACSTV ngừng chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của mình trên cơ sở chuyển tiếp với các công ty thành viên trong Tập đoàn, các công ty con hoặc chi nhánh của ACSTV cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, khách hàng có thể chọn không tham gia việc chia sẻ này bằng cách liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của ACSTV;

c. Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng với các bên thứ ba không được quy định tại Mục IV.1 và IV.2 của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin này cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ:

Nếu khách hàng muốn ACSTV ngừng chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, khách hàng có thể chọn không tham gia việc chia sẻ này bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

ACSTV sẽ cố gắng tuân thủ (các) yêu cầu của khách hàng ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý. Xin lưu ý rằng nếu khách hàng từ chối nhận thông tin liên quan đến tiếp thị từ ACSTV, ACSTV vẫn có thể gửi cho khách hàng các thông báo quản trị quan trọng, điều mà khách hàng không thể chọn không tham gia.

2. Cách Truy Cập, Thay Đổi Hoặc Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của ACSTV để được hỗ trợ trong trường hợp có yêu cầu về việc thay đổi, cập nhật, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp, cụ thể như sau:

Yêu cầu phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; hoặc yêu cầu Công ty có biện pháp ngăn chặn, hạn chế, xóa Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp trước đó cho ACSTV xử lý dữ liệu của khách hàng hoặc nếu khách hàng muốn yêu cầu nhận bản sao điện tử Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho mục đích truyền tải dữ liệu đó cho một công ty khác (trong phạm vi quyền chuyển đổi dữ liệu được cung cấp cho khách hàng theo luật hiện hành), khách hàng có thể liên hệ với ACSTV bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng. ACSTV sẽ trả lời yêu cầu của khách hàng phù hợp với luật hiện hành. Để bảo vệ khách hàng, ACSTV chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến Dữ Liệu Cá nhân được liên kết với địa chỉ email cụ thể mà khách hàng sử dụng để gửi yêu cầu của khách hàng và ACSTV có thể cần xác minh danh tính của khách hàng trước khi triển khai yêu cầu. ACSTV sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu của khách hàng ngay khi có thể thực hiện một cách hợp lý. Xin lưu ý rằng ACSTV có thể cần giữ lại dữ liệu nhất định cho mục đích lưu giữ hồ sơ và/hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch nào khách hàng đã bắt đầu trước khi yêu cầu thay đổi hoặc xóa (ví dụ: khi khách hàng mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mãi, khách hàng không thể thay đổi hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho đến sau khi hoàn tất việc mua hoặc khuyến mãi đó), hoặc để có thể tôn trọng các yêu cầu chọn không tham gia.

VII. HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA ACSTV

ACSTV sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba để phân phối các quảng cáo liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng có thể quan tâm khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác. Các quảng cáo như vậy được phân phối dựa trên việc khách hàng truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ACSTV và các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác trên bất kỳ thiết bị nào của khách hàng, cũng như trên dữ liệu nhận được từ bên thứ ba. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba thực hiện điều này bằng cách đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của khách hàng (bao gồm cả việc sử dụng thẻ pixel). Họ cũng sử dụng những công nghệ này, cùng với dữ liệu họ thu thập về việc sử dụng trực tuyến của khách hàng, để nhận ra khách hàng trên các thiết bị họ sử dụng (ví dụ: điện thoại di động và máy tính xách tay). Nếu khách hàng muốn biết thêm thông tin và tìm hiểu cách chọn không tham gia trong trình duyệt trên máy tính để bàn và thiết bị di động trên thiết bị cụ thể mà khách hàng đang truy cập Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

VII. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

1. Đối Tượng Chưa Thành Niên

a. Trong phạm vi của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, đối tượng chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Trừ khi có quy định khác, ACSTV không hướng tới cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đối tượng chưa thành niên. ACSTV không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến đối tượng chưa thành niên.

b. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của đối tượng chưa thành niên được tiết lộ cho ACSTV, khách hàng theo đây đồng ý với việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của đối tượng chưa thành niên và chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và chịu trách nhiệm về hành động của đối tượng chưa thành niên đó

2. Hiệu Lực Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực vào ngày … tháng … năm …. Khách hàng có thể tham khảo các phiên bản bị thay thế tại

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng của ACSTV theo thông tin:

 • Số điện thoại: +84 028 5445 3800
 • Email: acs.cs@acsvietnam.com.vn
 • Địa chỉ trụ sở: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin về chủ sở hữu website, bao gồm:


-           Tên đơn vị: Công ty TNHH TM ACS Việt Nam
-           Địa chỉ: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh,
-           Điện thoại: (028) 54453800
-           Email: acs.cs@acsvietnam.com.vn
-           Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0305732706
-           Ngày cấp: 16/08/2019 (thay đổi lần thứ 14)
-           Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM

 

 

 

Gọi ngay
SMS
Liên hệ