ACS Việt Nam luôn hướng đến việc thiết lập một hình mẫu của công dân doanh nghiệp mẫu mực, hợp tác cùng với cộng đồng vì sự phát triển của cộng...

“Nỗ lực cải thiện
chất lượng cuộc sống
vì sự phát triển
của cộng đồng“

 

ACS Việt Nam luôn nỗ lực tham gia các hoạt động; hợp tác cùng với cộng đồng vì sự phát triển của cộng đồng và sự cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong gần 10 năm qua, ACS Việt Nam cùng các công ty con của Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã trích ra 1% thu nhập trước thuế của mình cho Câu Lạc Bộ AEON 1% nhằm phát triển đa dạng những sáng kiến tập trung về “Bảo vệ Môi trường”“Trao đổi văn hóa toàn cầu và Phát triển nguồn nhân lực” và “Khuyến khích văn hóa xã hội mang tính khu vực.” 

Gọi ngay
SMS
Liên hệ